Info

Privacyverklaring

04 december 2020

 

Test Aankoop Verzekeringen hecht, net als de Consumentenvereniging Test Aankoop, bijzonder veel belang aan het beschermen van de rechten van de consument, in het bijzonder aan de rechten op bescherming van persoonsgegevens.
Daarom vind je in deze privacyverklaring alle informatie terug die nodig is om beter te begrijpen hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Wij raden je aan dit document regelmatig te lezen, aangezien het mogelijk is dat we het in de toekomst actualiseren en/of wijzigen.

1. Verwerkingsverantwoordelijk

De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is Test Aankoop Verzekeringen cvba (ondernemingsnummer BE 0537.251.425), gevestigd in 1060 Brussel, Hollandstraat 13. (hierna ‘Test Aankoop Verzekeringen’ of 'Verwerkingsverantwoordelijke’).

Je kunt contact opnemen door een e-mail te versturen naar [email protected].

2. Functionaris voor Gegevensbescherming

Op grond van art. 37 van de AVG heeft Test Aankoop Verzekeringen een Functionaris voor Gegevensbescherming (hierna ‘DPO’) aangesteld die je op het volgend e-mailadres kan contacteren: [email protected].

3. Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, de ermee samenhangende doeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking.

Het verstrekken van persoonsgegevens in een invulformulier op de website wanneer een (*) ster is vermeld op is verplicht. Zonder deze gegevens, zullen wij niet in staat zijn om de door je gevraagde dienst te leveren.

Identificatiegegevens (naam, familienaam, geboortedatum) en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, adres), gebruikersnaam en wachtwoord op de website:

Doeleinde

Rechtsgrond

Registratie en beheer van toegang tot de website van Test Aankoop Verzekeringen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele of precontractuele verplichtingen: door in te schrijven op onze website om toegang te hebben tot inlichtingen, adviezen en/of verzekeringsbemiddelingsdiensten, stem je in om beroep te doen op de diensten van Test Aankoop Verzekeringen onder de voorwaarden zoals opgenomen in het inschrijvingsformulier.

Verzenden van communicatie in het kader van de diensten van Test Aankoop Verzekeringen, onder andere om te antwoorden op je vragen naar informatie, advies of een offerte van verzekeringscontracten. Noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele of precontractuele overeenkomst.
De behandeling van klachten en de preventie van fraude ten aanzien van Test Aankoop Verzekeringen. Gerechtvaardigd Belang bij de bescherming van de belangen van de Verwerkingsverantwoordelijk; naleving van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: strafrecht).
Het versturen van consumententevredenheidsonderzoeken over de diensten van Test Aankoop Verzekeringen. Gerechtvaardigd Belang bij het verbeteren van de kwaliteit en de verscheidenheid van de diensten die wij aanbieden.
Het versturen van informatie over de diensten aangeboden door Test Aankoop Verzekeringen. Gerechtvaardigd Belang van Test Aankoop Verzekeringen.
 
Je aanvraag en de risico's waarover je informatie, advies of verzekeringsvoorstellen wenst te ontvangen:

Doeleinde

Rechtsgrond

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van de door jou gevraagde diensten.

Uitvoering van contractuele of precontractuele verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

E-mails, brieven en bijgevoegde documenten:

Doeleinde

Rechtsgrond

Wanneer je gebruik maakt van onze individuele hulpdienst, zijn deze gegevens nodig om een antwoord te geven op je vragen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het beantwoorden van je vragen.

Noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Delen van persoonsgegevens

4.1 Voor de correcte uitvoering van alle verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in art. 3 van deze privacyverklaring na te komen, kunnen je persoonsgegevens ook worden verwerkt door de volgende partijen:
  • de verzekeringsmaatschappijen bij wie een of meer verzekeringsaanbiedingen worden aangevraagd;
  • eventueel een of meer andere verzekeringstussenpersonen met wie wij samenwerken bij het verlenen van de gevraagde dienst;
  • de verzekeringsmaatschappij van wie het contact uitgaat of de tussenpersoon die heeft bemiddeld bij de uitgifte van het contract waarvoor je onze tussenkomst vraagt 
  • derden die een deel van de verwerkingsactiviteiten uitvoeren op contractuele basis en/of in verband daarmee namens Test Aankoop Verzekeringen.
    In dat geval werden die personen aangewezen als verwerkers op grond van art. 28 van de AVG (hierna de ‘Verwerker’);
  • personen, werknemers en/of medewerkers van een van de Verwerkingsverantwoordelijken of beide Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken aan wie specifieke en/of meer verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op je persoonsgegevens werden toevertrouwd en die werden aangewezen als ‘Gemachtigde Personen’ op grond van art. 29 van de AVG.
  • Je persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de toezichthoudende autoriteit voor verzekeringstussenpersonen (de FSMA) in het kader van de controles die zij uitvoert, alsook aan overheidsorganen of aan de rechterlijke autoriteiten indien dat wettelijk verplicht is of om het plegen van een misdrijf te voorkomen of te bestraffen.
4.2 Houd er rekening mee dat wij of onze verwerkers mogelijk gebruik maken van de diensten van bedrijven die mogelijk je gegevens buiten de EER opslaan. In dat geval zorgen we er altijd voor dat die bedrijven gedekt zijn door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of door maatregelen die een bescherming garanderen die vergelijkbaar is met die van de GDPR.
 
4.3  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Test Aankoop Verzekeringen je Persoonsgegevens moet delen in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Test Aankoop Verzekeringen zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij dit niet toegelaten is.
 
4.4 Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven in het registratieformulier op onze site, kan Test Aankoop Verzekeringen je identificatiegegevens doorgeven aan de Consumentenvereniging Test Aankoop.

 

5. Bewaring van persoonsgegevens

5.1  Test Aankoop Verzekeringen bewaart je gegevens voor een periode van 10 jaar na de dienstverlening.
 
Indien je voorafgaandelijk aan het verstrijken van die periode verzoekt om je gegevens te verwijderen, kunnen wij je gegevens toch blijven bewaren, aangezien dit noodzakelijk is om aan te tonen dat wij onze verplichtingen jegens jou zijn nagekomen en dat wij voldaan hebben aan de toepasselijke wetten en regelgeving, zoals de GDPR.
 
In dat geval bewaren wij alleen de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor dat doeleinde en worden die gearchiveerd mits bijkomende beveiliging, naar behoren gepseudonimiseerd, en alleen gedurende de verjaringstermijn die kan verschillen naargelang de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

6. Rechten van de betrokkene

6.1 Je kunt je rechten volgens de AVG uitoefenen (inzage van persoonlijke informatie, rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar, recht op verzet tegen de verwerking voor marketingdoeleinden) door contact op te nemen met ons op [email protected].
 
Je kan hetzelfde e-mailadres eveneens gebruiken voor elke klacht of vraag tot informatie.
 
Indien je van mening bent dat uw rechten overeenkomstig de AVG niet of onvoldoende worden nagekomen, heb je het recht om een klacht in te dienen, per post bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, te 1000 Brussel, per e-mail op [email protected] of door volgende website te bezoeken van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.
 
6.2 Aarzel niet om ons te bellen op 02 290 34 88 wanneer je twijfelt of problemen hebt met de uitoefening van je rechten.
 
6.3 Wanneer je gegevens worden verwerkt op basis van je toestemming (zie bovenstaande tabel), kun je je toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dat afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat die werd ingetrokken.
 
6.4 Om aan je verzoeken te voldoen, kunnen wij, indien de door je verstrekte informatie niet volstaat om je te identificeren, aanvullende gegevens vragen om je identiteit te bewijzen op grond van artikel 11 van de AVG. Rekening houdend met de risico’s op datalekken, doen wij het mogelijke om je identiteit te controleren, alvorens persoonsgegevens aan je door te sturen.
Een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart kan je hiertoe gevraagd worden. Je hebt het recht om je identiteitskaartnummer en geboortedatum te schrappen.

 

7. Beveiliging

Test Aankoop Verzekeringen implementeert en handhaaft passende technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om een veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
Die maatregelen omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, het uitvoeren van vertrouwelijkheidsovereenkomsten met onze medewerkers en leveranciers, het beperken van de toegang tot persoonsgegevens, het vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens indien ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 
Aangezien de beveiliging van informatie deels afhankelijk is van de beveiliging van de computer of het toestel dat je gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die je gebruikt om (indien relevant) gebruikersnamen en wachtwoorden te beschermen, verzoeken wij je passende maatregelen te nemen om die gegevens te beschermen.
 
Versie: PP TAV 04/12/2020