Info

Hoe verminderen we belangenconflicten?

14 augustus 2019

We hebben het over een belangenconflict wanneer een tussenpersoon meer te winnen heeft door je een bepaald contract van een bepaalde verzekeringsmaatschappij aan te bevelen dan dat hij je het contract aanbeveelt dat het beste bij jou zou passen. Het feit dat belangenconflicten frequent voorkomen in de verzekeringssector wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vergoedingswijze van de tussenpersonen door de maatschappijen.

Voor een en hetzelfde contract zal een maatschappij de makelaar vaak meer vergoeden indien die makelaar veel klanten of premies heeft binnengehaald. Vaak is het zo dat een makelaar die steeds meer klanten aanbrengt bij de maatschappij beter vergoed wordt voor elk van zijn contracten. De makelaar zal dus de neiging hebben de contracten van die maatschappij aan te bevelen, zelfs indien ze niet perfect zijn voor zijn klant. Dat is ook wat er kan gebeuren wanneer de maatschappij voordelen in natura aanbiedt zoals reisjes of informaticamateriaal aan haar "goede" makelaars. 

Een andere bron van belangenconflicten treedt op wanneer een maatschappij de tussenpersonen meer betaalt dan wat gebruikelijk is zodat ze eerder haar contracten dan die van andere maatschappijen zullen aanbevelen. Verder kan een maatschappij de vergoeding van een tussenpersoon ook terugschroeven indien blijkt dat de klanten die hij binnenhaalt te veel schadegevallen aangeven (wat er dan weer toe zou kunnen leiden dat de tussenpersoon aan zijn klanten afraadt om de tussenkomst van die maatschappij aan te vragen). 

Andere belangenconflicten kunnen verband houden met de organisatie van de makelaar zelf: door het opleggen van verkoopdoelstellingen aan zijn werknemers (die bijgevolg een contract zouden kunnen aanbevelen dat de consument eigenlijk niet nodig heeft), door het bevoordelen van sommige klanten in vergelijking met anderen, enz. 

Ons beleid om belangenconflicten te verminderen 

 Test Aankoop heeft op Belgisch en Europees niveau er altijd voor gepleit dat de wet het verplicht maakt om belangenconflicten te verminderen en dat consumenten correct geïnformeerd worden over mogelijke conflicten. 
Test Aankoop Verzekeringen, dat deel uitmaakt van de groep Test Aankoop, pleit voor dezelfde aanpak. Daarom heeft Test Aankoop Verzekeringen de verschillende elementen in kaart gebracht die zouden kunnen leiden tot dergelijke belangenconflicten. We hebben bovendien maatregelen genomen die het risico op belangenconflicten uitsluiten of de eventuele gevolgen ervan beperken. 

  • Het invoeren van een vergoedingsbeleid van Test Aankoop Verzekeringen
    • dat het belang beperkt om een maatschappij boven een andere maatschappij aan te bevelen (geen enkele maatschappij vergoedt ons om in onze vergelijkingstabellen opgenomen te worden of om er hoog in genoteerd te staan); 
    • dat soortelijk is of de consument een abonnee is van Test Aankoop of niet.
  • Het invoeren van een vergoedingsbeleid voor werknemers en het management van Test Aankoop Verzekeringen dat het risico op belangenconflicten tussen die werknemers en de klanten beperkt.
  • Het opleggen van een strikte geheimhoudingsplicht tussen de personen die essentiële functies uitoefenen binnen Test Aankoop Verzekeringen en tussen werknemers/medewerkers van verschillende departementen of andere entiteiten van de groep Test Aankoop.
  • Het invoeren, binnen Test Aankoop Verzekeringen, van strikte regels opgenomen in de deontologische code van de groep Test Aankoop met de bedoeling om de onafhankelijkheid van haar medewerkers ten opzichte van de sector - verzekeringsmaatschappijen of verzekeringstussenpersonen - te waarborgen. Dat gebeurt met name door haar werknemers te verbieden om geschenken of persoonlijke voordelen van de sector in ontvangst te nemen of door diensten te presteren - betaald of onbetaald - voor verzekeringsmaatschappijen of andere tussenpersonen in verzekeringen.  
  • De strikte naleving van de van toepassing zijnde regels betreffende de bescherming van gegevens van persoonlijke aard 
Wil je meer weten? Je kan op aanvraag meer gedetailleerde gegevens verkrijgen over ons beleid ter preventie van belangenconflicten.